trecom

RODO


Vážená pani / vážený pán,

upozorňujeme, že administrátormi vami poskytnutých osobných údajov budú spoločne tieto subjekty:

 • Trecom Spółka Akcyjna Sp. k. (a. s., komanditná spoločnosť) (Varšava, Czyżewska 10),
 • Trecom Kraków Spółka akcyjna (a. s., komanditná spoločnosť) (Varšava, Czyżewska 10),
 • Trecom Kraków SA (Varšava, Czyżewska 10),
 • Trecom Kraków SA (Varšava, Czyżewska 10),
 • Trecom Enterprise Solutions Sp. z o. o. (Varšava, Czyżewska 10),
 • Trecom Poznaň Sp. z o. o. (Varšava, Czyżewska 10),
 • Trecom Vroclav Sp. z o. o. (Varšava, Czyżewska 10),
 • Trecom Lodž Sp. z o. o. (Varšava, Czyżewska 10),
 • Intertrading Systems Technology Sp. z o. o (Varšava, Al. Jerozolimskie 162A),
 • Trecom Nord Sp. z o. o. (Varšava, Czyżewska 10),
 • Trecom Kraków Sp. z o. o. (Varšava, Czyżewska 10),

ďalej spoločne ako „spoluadministrátori“.

Na základe dohody o spoločnej správe uzatvorenej medzi spoluadministrátormi sa dohodli zodpovednosti za plnenie povinností vyplývajúcich z GDPR. Trecom Spółka Akcyjna Sp. k. zodpovedá za implementáciu vašej informačnej povinnosti.

Ďalej vás informujeme, že:

 • vaše osobné údaje budú spracované s cieľom vykonávania obchodných a marketingových aktivít a právnym základom pre ich spracovanie je čl. 6 doložka 1 písm. f) GDPR, ak je legitímnym cieľom podnikanie.
 • Príjemcami vašich osobných údajov môžu byť:
 • osoby oprávnené spoluadministrátormi – budú to zamestnanci a spolupracovníci spoločných spoluadministrátorov, ktorí musia mať pri výkone svojich povinností prístup k osobným údajom,
 • subjekty spracúvajúce údaje na žiadosť spoluadministrátorov,
 • poverené štátne orgány vrátane dozorných orgánov v rámci svojich právomocí,
 • iní príjemcovia údajov, napríklad pošta, kuriéri, banky, účtovné kancelárie, advokátske kancelárie.
 • Vaše osobné údaje sa budú uschovávať 30 rokov od dátumu poskytnutia týchto informácií.
 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu a aj právo na prenos vašich údajov.
 • Ak si myslíte, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje ustanovenia o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.
 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 • Rozhodnutia týkajúce sa implementácie účelu, na ktorý ste poskytli svoje osobné údaje, sa nebudú prijímať automatizovaným spôsobom (t. j. že IT systémy spoločnosti Trecom nebudú automaticky analyzovať moje osobné údaje ani robiť rozhodnutia týkajúce sa mojej osoby).

Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás:

 • Listom na adrese:
  Trecom Spółka Akcyjna Sp. k. (a. s., komanditná spoločnosť)
  Czyżewska 10
  02-908 Varšava
 • Mailom na adrese:
  rodo@trecom.pl
 • Telefonicky:
  na čísle: 224887200

S úctou,

Tím Trecom

Stiahnite si dokument GDPR